ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN INTERHAL GROEP (B2B)

1. Algemene bepalingen

1.1         In deze Algemene Voorwaarden wordt onder “Verkoper” verstaan: iedere tot de Interhal Holding B.V. gelieerde (dochter)vennootschap die van deze Algemene Voorwaarden gebruikmaakt.

1.2         Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten waarbij Verkoper goederen van welke aard ook aan “Koper”, zijnde de natuurlijke- of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, levert. Afwijkingen van en aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk of per e-mail zijn overeengekomen.

1.3         Eventueel door de Koper gehanteerde inkoop- of andere voorwaarden worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.4         Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

2. Het aanbod

2.1         Alle door Verkoper verstrekte offertes, prijzen en condities gelden steeds als geheel vrijblijvend, tenzij in het aanbod expliciet anders wordt aangegeven en een termijn voor aanvaarding wordt genoemd. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

2.2         Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Koper mogelijk te maken. Door Verkoper gebruikte afbeeldingen, zijn een zo nauwkeurig mogelijke weergave van de aangeboden producten.

2.3         De inhoud van de website, drukwerk en het aanbod is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Verkoper kan echter niet garanderen dat alle informatie te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen, het aanbod en overige informatie zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke fouten en vergissingen.

3. De overeenkomst

3.1         Alle aan Verkoper verstrekte orders zijn slechts bindend, wanneer deze schriftelijk door Verkoper zijn bevestigd. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Koper van het aanbod van Verkoper en de bevestiging van de order door Verkoper.

3.2         Indien de Koper het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Verkoper onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Verkoper is bevestigd, kan de Koper de overeenkomst ontbinden.

3.3         Verkoper heeft het recht de order binnen 14 kalenderdagen na verzending van de orderbevestiging alsnog te weigeren zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. Verkoper deelt deze weigering onverwijld mee aan de Koper. Verkoper is in dat geval geen enkele vergoeding aan de Koper verschuldigd.

3.4         Indien blijkt dat bij het aangaan van de overeenkomst door de Koper onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft Verkoper het recht om pas aan haar verplichtingen te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.

3.5         Verkoper kan zich binnen de wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de Koper aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst. Indien Verkoper goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

3.6         Vanaf het moment dat een order door Verkoper is geaccepteerd kan de Koper de overeenkomst niet meer annuleren, behoudens met schriftelijke toestemming van Verkoper.

4.            De prijs

4.1         Alle door Verkoper vermelde prijzen zijn exclusief btw (tenzij anders weergegeven) en tenzij anders vermeld, exclusief andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. Vracht-, emballage en administratiekosten worden aan de Koper in rekening gebracht zoals vastgelegd in de laatste uitgegeven prijsdocumentaties.

4.2         Een samengestelde prijsopgave verplicht Verkoper niet tot het verrichten van een gedeelte van de overeenkomst tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

4.3         Indien de leverancier van Verkoper zijn prijzen verhoogt is Verkoper gerechtigd de door haar met de Koper overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.

5.            Levering

5.1         Alle producten worden voor rekening en risico van de Koper verzonden. De wijze van verzending geschiedt via vervoermiddelen ter keuze van Verkoper. In het geval afwijkende verzendvoorschriften van de Koper door Verkoper worden geaccepteerd, zijn de meerkosten voor rekening van de Koper. De Koper dient de verpakking van de hem aangeboden zaken bij ontvangst te controleren en bij uiterlijk waarneembare schade zijn bevindingen op de vrachtbrief te vermelden. De zending kan op grond van ernstige schade aan de verpakking geweigerd worden, waarbij de Koper zich verplicht de expediteur direct schriftelijk aansprakelijk te stellen.

5.2         Het risico van verlies, diefstal of beschadiging van producten gaat op Koper over op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van Koper of een hulppersoon van Koper zijn gebracht.

5.3         Leveringstermijnen zijn slechts als indicatie te beschouwen en gelden niet als fatale termijn. Verkoper spant zich er naar behoren voor in overeengekomen leveringstermijnen zoveel mogelijk in acht te nemen. De enkele overschrijding van een genoemde of overeengekomen leveringstermijn brengt Verkoper niet in verzuim. Verkoper is niet gebonden aan leveringstermijnen die, vanwege buiten haar macht gelegen omstandigheden (waaronder maar niet beperkt tot vertragingen bij leveranciers en/of fabrikanten van Verkoper) niet meer gehaald kunnen worden. De Koper heeft niet het recht om op grond van beweerde te late levering de producten of de betaling van de producten te weigeren.

5.4         Het staat Verkoper vrij opdrachten in gedeelten uit te voeren en deelleveringen afzonderlijk te factureren. Bij bestellingen van producten, welke speciaal aangemaakt, bestempeld of op andere wijze van kentekenen, naam, decor of anderszins moeten worden voorzien, is de Koper verplicht een eventuele meer- of minderlevering van 10% van de bestelde hoeveelheid te accepteren.

5.5         Indien de Koper of de door hem aangewezen derde op het overeengekomen levertijdstip niet op het afleveradres aanwezig is om de producten in ontvangst te nemen, is Verkoper gerechtigd de producten weer retour te nemen. Tegen extra kosten zal Verkoper de producten op een nader te bepalen ander tijdstip en/of andere dag opnieuw aan de Koper aanbieden. Indien levering onmogelijk blijkt, komt de betalingsverplichting niet te vervallen en worden eventuele extra kosten, ook voor het retour nemen, aan de Koper in rekening gebracht.

6. Betaling

6.1         De Koper zal facturen binnen dertig dagen na factuurdatum betalen. Koper is niet gerechtigd tot verrekening of opschorting van een betaling. De betaling kan nimmer afhankelijk worden gesteld van beweerdelijke ondeugdelijke levering, nakoming van enige garantieverplichting, of in geval van gedeeltelijke uitvoering van de levering.

6.2         Verkoper is te allen tijde gerechtigd vooruitbetaling of zekerheidstelling van Koper te verlangen alvorens tot levering of tot verdere levering over te gaan. Indien Koper met de verlangde vooruitbetaling of zekerheidstelling in gebreke blijft vervalt de eventueel op Verkoper rustende leveringsplicht, onverminderd het recht van Verkoper op vergoeding van alle schaden, kosten en rente door Koper.

6.3         Indien Koper de verschuldigde bedragen niet of niet tijdig betaalt, is Koper, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is, daarover vanaf de vervaldatum wettelijke handelsrente verschuldigd. In geval Koper na aanmaning nalatig blijft de vordering te voldoen, is Verkoper gerechtigd alle gemaakte (buiten)gerechtelijke kosten ter zake de incassering van de alsdan opeisbare bedragen aan Koper in rekening te brengen. Deze kosten worden bepaald op 10% van het verschuldigde met een minimum van € 150,–.

7. Eigendomsvoorbehoud

7.1         Vanaf de levering komen de producten voor risico van de Koper, de producten blijven echter het eigendom van Verkoper totdat de Koper de facturen heeft betaald van:

(i)           alle met betrekking tot de geleverde en nog te leveren producten verschuldigde bedragen, zulks met inbegrip van eventuele rente en kosten; en

(ii)          alle andere bedragen die Koper aan Verkoper verschuldigd is of op enig moment verschuldigd zal worden voor zover deze bedragen vorderingen betreffen zoals bedoeld in art. 3:92 lid 2 BW.

7.2         Zolang de eigendom van de producten niet op de Koper is overgegaan is de Koper slechts houder van de producten en is het hem slechts toegestaan de producten te gebruiken of aan derden te verkopen in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening. De Koper is verplicht de producten, zo lang die niet zijn eigendom zijn geworden, zonder kosten voor Verkoper, afzonderlijk en identificeerbaar van alle andere producten in zijn bezit op te slaan en geen identificatiekenmerk of verpakking op of met betrekking tot de producten te vernietigen, te beschadigen of onduidelijk te maken.

7.3         De goederenrechtelijke gevolgen van het eigendomsvoorbehoud van een voor uitvoer bestemd product worden beheerst door het recht van het land van bestemming indien dat recht ter zake voor Verkoper gunstigere bepalingen bevat.

7.4         Indien de Koper zijn betalingsverplichtingen niet nakomt is Verkoper gerechtigd om de producten waarop een eigendomsvoorbehoud rust bij de Koper, of een derde die de producten voor Koper houdt, weg te halen of weg te doen halen. Koper is verplicht hiertoe alle medewerking te (doen) verschaffen.

8.            Aansprakelijkheid

8.1         Verkoper staat er voor in dat het product voldoet aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

8.2         Verkoper is niet aansprakelijk indien: (a) het product aan abnormale omstandigheden zoals vervuiling is blootgesteld of anderszins onzorgvuldig of in strijd met de gebruiksaanwijzing is behandeld, (b) het product langer dan normaal is opgeslagen en het aannemelijk is dat daardoor kwaliteitsverlies is opgetreden, (c) Verkoper niet terstond in de gelegenheid is gesteld de klacht te onderzoeken, of (d) Verkoper geen overeenkomstige garantie van haar leverancier of fabrikant voor het desbetreffende product heeft verkregen.

8.3         Op de levering van producten van derden zullen wat betreft die producten de voorwaarden van die derden van toepassing zijn (waaronder maar niet beperkt tot garantie en aansprakelijkheid) met terzijdestelling van het bepaalde in de overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden. Koper aanvaardt de bedoelde voorwaarden van derden. Verkoper zal daarvan aan Koper op zijn verzoek een exemplaar toezenden.

8.4         Behoudens opzet of grove nalatigheid is de totale aansprakelijkheid van Verkoper jegens de Koper wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, beperkt tot vergoeding van maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (inclusief btw). Aansprakelijkheid van Verkoper jegens de Koper voor indirecte schade, daaronder in ieder geval –maar uitdrukkelijk niet uitsluitend –begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

9. Reclamaties

9.1         Indien het product niet aan de overeenkomst beantwoordt (gebrekkig of defect wordt geleverd), dan dient de Koper binnen uiterlijk 3 werkdagen nadat hij dit redelijkerwijs had kunnen ontdekken Verkoper daarvan in kennis te stellen. Doet de Koper dit niet, dan kan hij geen aanspraak meer maken op enige vorm van herstel, vervanging, schadevergoeding en/of restitutie ter zake van dit gebrek.

9.2         Reclamaties ten aanzien van onzichtbare gebreken dienen te zijn ontvangen binnen 3 werkdagen nadat de gebreken werden ontdekt of hadden kunnen worden ontdekt. Geringe afwijkingen van de offertes in kwaliteit, kleur, of constructie of die volgens handelsgebruik algemeen toelaatbaar worden geacht, kunnen geen grond voor reclamaties opleveren.

Verkoper kan slechts tot uiterlijk 12 maanden na levering in rechte worden aangesproken. Iedere vordering tot schadevergoeding jegens Verkoper vervalt hoe dan ook door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van die vordering.

9.3         Indien Verkoper een klacht gegrond acht, worden na overleg met de Klant de relevante producten hersteld, vervangen of (deels)vergoed. Verkoper kan daarbij de Koper doorverwijzen naar een fabrikant of leverancier.

9.4         In geval van levering van meerdere goederen in één overeenkomst, kan een reclamatie met betrekking tot één of meer artikelen geen invloed hebben op de afname en betalingsverplichting van de overige artikelen van de overeenkomst. Ongefrankeerd en niet schriftelijk door Verkoper gefiatteerde retourzendingen worden geweigerd.

9.5         Bij Verkoper ingediende reclamaties worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een reclamatie een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Verkoper binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Koper een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

10. Overmacht

10.1      Onverminderd het bepaalde in artikel 6:75 BW heeft als overmacht te gelden elke omstandigheid die de nakoming door Verkoper van de verplichtingen verhindert (zoals weersomstandigheden, overheidsmaatregelen, brand, ongevallen, arbeidsonrust, stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van Verkoper en het gedeeltelijk niet nakomen op welke grond dan ook van zowel door de Koper als Verkoper ingeschakelde derden en toeleveranciers) en die redelijkerwijs niet aan Verkoper kan worden toegerekend.

10.2      Indien Verkoper door overmacht wordt verhinderd de overeenkomst na te komen, heeft zij het recht om, zonder enige verplichting tot schadevergoeding, en onverminderd de haar verder toekomende rechten, de uitvoering van de overeenkomst gedurende de periode van overmacht op te schorten dan wel de overeenkomst door middel van een schriftelijke mededeling te annuleren. Bij geheel of gedeeltelijke annulering van de overeenkomst is Verkoper niet gehouden tot enige schadevergoeding.

10.3      Indien Verkoper bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of daardoor slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, heeft zij het recht om het reeds uitgevoerde, dan wel nog uit te voeren, deel van de overeenkomst separaat te factureren, waarbij de verrichte/te verrichten werkzaamheden in rekening worden gebracht als ware het werkzaamheden die op grond van een zelfstandige overeenkomst worden verricht.

11. Toepasselijk recht en geschillen

11.1      Op de overeenkomsten tussen Verkoper en Koper waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede alle rechtsbetrekkingen die daarvan het gevolg zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 is uitgesloten.

11.2      Alle geschillen, welke tussen Verkoper en Koper mochten ontstaan, worden in eerste aanleg uitsluitend voorgelegd aan de Rechtbank Zeeland-West-Brabant (Nederland), onverminderd de bevoegdheid van Verkoper om het geschil bij een anderszins bevoegde rechter aanhangig te maken.

GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF SALE FOR INTERHAL GROUP (B2B)

1. General terms and conditions

1.1         In these General Terms and Conditions, ‘Seller’ refers to any subsidiary or other company affiliated with Interhal Holding B.V. that uses these General Terms and Conditions.

1.2         These General Terms and Conditions apply to all offers, legal relationships and agreements that involve the Seller delivering goods of any nature whatsoever to the ‘Buyer’, being the natural or legal person pursuing professional or commercial activities. Deviations from and additions to these General Terms and Conditions are only valid if they have been expressly agreed in writing or by email.

1.3         Any purchase or other conditions used by the Buyer are hereby expressly rejected.

1.4         If a provision in these General Terms and Conditions proves to be null and void or voidable, this does not affect the validity of the General Terms and Conditions in their entirety. In that event, the Parties will adopt a new provision or new provisions as a replacement, which will reflect the purpose of the original provision as much as is legally possible.

2. The offer

2.1         All quotations, prices and conditions provided by the Seller always apply as a whole without obligation, unless the offer explicitly states otherwise and a term for acceptance is stated. Offers or quotations do not automatically apply to future orders.

2.2         The offer contains a complete and accurate description of the products being offered. The description is sufficiently detailed to allow a proper assessment of the offer by the Buyer. Images used by the Seller represent the products offered as accurately as possible.

2.3         The content of the website, printed matter and the offer has been compiled with the utmost care. However, the Seller cannot guarantee that all information is correct and complete at all times. All prices, the offer and other information are therefore subject to obvious errors and mistakes.

3. The agreement

3.1         All orders issued to the Seller are only binding if they have been confirmed by the Seller in writing. The agreement is formed at the time of acceptance by the Buyer of the Seller’s offer and the confirmation of the order by the Seller.

3.2         If the Buyer has accepted the offer electronically, the Seller will immediately confirm receipt of the acceptance of the offer electronically. As long as the receipt of this acceptance has not been confirmed by the Seller, the Buyer may terminate the agreement.

3.3         The Seller remains entitled to refuse the order within 14 calendar days after the order confirmation has been sent without being obliged to pay any compensation. The Seller will immediately inform the Buyer of this refusal. In that case, the Seller will not owe the Buyer any compensation whatsoever.

3.4         If it turns out that the Buyer provided incorrect data when entering into the agreement, the Seller is entitled to comply with its obligations only after the correct data have been received.

3.5         Within the legal frameworks, the Seller can ascertain whether the Buyer can meet its payment obligations, as well as all those facts and factors that are important for the responsible conclusion of the agreement. If the Seller has valid grounds for not entering into the agreement, it is entitled to refuse an order or request or to attach special conditions to its performance.

3.6         From the moment that an order is accepted by the Seller, the Buyer can no longer cancel the agreement, except with the written consent of the Seller.

4.            The price

4.1         All prices stated by the Seller are exclusive of VAT (unless stated otherwise) and exclusive of other government levies (unless stated otherwise). Freight, packaging and administration costs will be charged to the Buyer as laid down in the most recently issued price documentation.

4.2         A combined quotation does not oblige the Seller to perform part of the agreement for a corresponding part of the stated price.

4.3         If the Seller’s supplier increases its prices, the Seller is entitled to increase the price it has agreed with the Buyer accordingly.

5.            Delivery

5.1         All products shall be dispatched at the risk and expense of the Purchaser. The method of dispatch will be by means of transport to be decided by the Seller. In the event that the Seller accepts deviating dispatch instructions from the Buyer, the additional costs will be borne by the Buyer. The Buyer must check the packaging of the goods offered to it upon receipt and, in the event of visible damage, state its findings on the consignment note. The shipment may be refused on the grounds of serious damage to the packaging, in which case the Buyer undertakes to immediately hold the shipper liable in writing.

5.2         The risk of loss, theft or damage to products passes to the Buyer at the time at which they are placed under the actual control of the Buyer or an auxiliary person of the Buyer.

5.3         Delivery periods should only be regarded as indications and do not apply as strict deadlines. The Seller will make every effort to observe the agreed delivery periods as much as possible. Merely exceeding a stated or agreed delivery period will not cause the Seller to be in default. The Seller is not bound by delivery periods that, due to circumstances beyond its control (including but not limited to delays at the Seller’s suppliers and/or manufacturers), can no longer be met. The Buyer is not entitled to refuse the products or paying for the products on the basis of alleged late delivery.

5.4         The Seller is free to execute orders in parts and to invoice partial deliveries separately. In the event of orders for products that must be specially created, labelled or otherwise marked, named, decorated, etc., the Buyer is obliged to accept a possible additional delivery of 10% of the ordered quantity or the ordered quantity being reduced by the same amount.

5.5         If the Buyer or the third party designated by it is not present at the delivery address at the agreed delivery time to take receipt of the products, the Seller is entitled to take back the products. At additional cost, the Seller will again offer the products to the Buyer at a different time and/or day to be determined. If delivery proves impossible, the payment obligation will not lapse, and any additional costs, including for taking the products back, will be charged to the Buyer.

6. Payment

6.1         The Purchaser shall pay invoices within 30 days of the invoice date. The Buyer is not entitled to set off or suspend payment. Payment can never be withheld based on alleged improper delivery, failure to perform a guarantee obligation or partial performance of the delivery.

6.2         The Seller is entitled at all times to demand advance payment or security from the Buyer before making delivery or further delivery. If the Buyer remains in default regarding the required advance payment or provision of security, any obligation to deliver resting with the Seller will lapse, without prejudice to the Seller’s right to demand compensation of all damage, costs and interest from the Buyer.

6.3         If the Buyer fails to pay the amounts owed or fails to do so in good time, the Buyer will owe statutory commercial interest on those amounts as from the due date, without any demand or notice of default being required. In the event that the Buyer continues to fail to pay the claim after receiving a demand for payment, the Seller will be entitled to charge the Buyer for all judicial and extrajudicial costs incurred at such time in the collection of the amounts due. These costs are set at 10% of the amount due, with a minimum of EUR 150.

7. Retention of title

7.1         From the moment of delivery, the products will be at the risk of the Buyer, but the products will remain the property of the Seller until the Buyer has paid the invoices of:

(i)           all amounts due in respect of the products delivered and to be delivered, including any interest and costs; and

(ii)          all other amounts payable by the Purchaser to the Seller or to become payable at any time insofar as these amounts concern claims as referred to in Art. 3:92(2) of the Dutch Civil Code.

7.2         As long as ownership of the products has not passed to the Buyer, the Buyer is merely the holder of the products and is only permitted to use the products or sell them to third parties in the context of its normal business operations. The Buyer is obliged to store the products, as long as they have not become the property of the Buyer, such that they are separate and distinguishable from all other products in its possession, at no cost to the Seller, and not to destroy, damage or obscure any identifier or packaging on or relating to the products.

7.3         The property-law consequences of the retention of title of a product intended for export are governed by the law of the country of destination if that law contains more favourable provisions for the Seller in this respect.

7.4         If the Buyer fails to fulfil its payment obligations, the Seller is entitled to remove the products subject to retention of title stored with the Buyer or with a third party who holds the products for the buyer, or to have them removed. The Buyer will be obliged to lend its full cooperation in this respect, or to have the third party do so.

8.            Liability

8.1         The Seller warrants that the product complies with the agreement, the specifications stated in the offer, the reasonable requirements of soundness and/or usability and the statutory provisions and/or government regulations existing on the date on which the agreement is concluded.

8.2         The Seller shall not be liable if: (a) the product has been exposed to abnormal conditions such as pollution or otherwise treated carelessly or contrary to the instructions for use, (b) the product has been stored for longer than normal and it is plausible that this has caused a loss of quality, (c) the Seller has not been given the opportunity to investigate the complaint immediately or (d) the Seller has not obtained a corresponding guarantee from its supplier or manufacturer for the product in question.

8.3         With regard to the delivery of third-party products, the conditions of those third parties will apply (including but not limited to warranty and liability), setting aside the provisions of the agreement and these General Terms and Conditions. The Buyer accepts the aforementioned terms and conditions of third parties. The Seller will send a copy of these to the Buyer at its request.

8.4         Except in the case of intent or gross negligence, the total liability of the Seller in respect of the Buyer due to attributable failure in the performance of the agreement is limited to compensation of no more than the amount of the price stipulated for that agreement (including VAT). Liability of the Seller in respect of the Buyer for indirect damage, including in any event – and this is expressively not an exhaustive list – consequential damage, lost profits, lost savings, loss of data and damage due to business interruption, is excluded.

9. Complaints

9.1         If the product does not comply with the agreement (defective or broken upon delivery), the Buyer must notify the Seller thereof within no more than three working days after it could reasonably have discovered this. If the Buyer fails to do so, it can no longer claim any form of repair, replacement, damages and/or restitution in respect of this defect.

9.2         Complaints with regard to invisible defects must be received within three working days after the defects were discovered or could have been discovered. Minor deviations from the offer in terms of quality, colour or construction, or which are considered generally permissible according to commercial practice, cannot constitute grounds for complaints.

The Seller can only be sued until no later than 12 months after delivery. In any event, any claim for damages against the Seller will lapse by the mere expiry of 12 months after the occurrence of that claim.

9.3         If the Seller considers a complaint to be well-founded, the relevant products will be repaired, replaced or fully or partially compensated following consultation with the Customer. In doing so, the Seller may refer the Buyer to a manufacturer or supplier.

9.4         If several goods are delivered as part of a single agreement, a complaint relating to one or more articles cannot affect the purchase and payment obligation for the other articles of the agreement. Return shipments that are not prepaid and have not been approved in writing by the Seller will be refused.

9.5         Complaints submitted to the Seller will be answered within a period of 14 days calculated from the date of receipt. If a complaint requires a foreseeable longer processing time, the Seller will respond within the period of 14 days with a notification of receipt and an indication of when the Buyer can expect a more detailed response.

10. Force majeure

10.1      Without prejudice to the provisions of Section 75 of Book 6 of the Dutch Civil Code, force majeure applies to any circumstance that prevents the Seller from fulfilling its obligations (such as weather conditions, government measures, fire, accidents, occupational disability, stagnation in the regular course of affairs in the Seller’s business and the partial non-fulfilment on any ground whatsoever of third parties and suppliers engaged by the Buyer and the Seller) and that cannot reasonably be attributed to the Seller.

10.2      If the Seller is prevented from performing the agreement due to force majeure, it has the right, without any obligation to pay damages and without prejudice to any other rights to which it is entitled, to suspend performance of the agreement during the period of force majeure or to cancel the agreement by means of a written notification. In the event of full or partial cancellation of the agreement, the Seller will not be obliged to pay any damages.

10.3      If the Seller has already partially fulfilled its obligations upon the occurrence of the force majeure, or can only partially fulfil its obligations as a result of the force majeure, it has the right to invoice the part of the agreement already performed or still to be performed separately, whereby the work performed or to be performed is charged as if it were work performed on the basis of an independent agreement.

11. Applicable law and disputes

11.1      The agreements between the Seller and the Buyer to which these Terms and Conditions apply, as well as all legal relationships resulting therefrom, are governed exclusively by Dutch law. The applicability of the 1980 Vienna Sales Convention is excluded.

11.2      All disputes that may arise between the Seller and the Buyer will be submitted in the first instance exclusively to the Zeeland-West-Brabant District Court (the Netherlands), without prejudice to the Seller’s authority to bring the dispute before an otherwise competent court.